inleven

AFFECTIEVE LEERDOELEN zijn gericht op het leren voelen en bewust leren ervaren van emoties van jezelf en van anderen (empathie), om zodoende te leren hoe je kunst heel genuanceerd kunt ervaren, beleven en waarderen. Bij de kunstvakken leren leerlingen over en door hun eigen emoties en over die van anderen, waardoor zij empathisch vermogen leren ontwikkelen. Zij leren zich daarbij in te leven in de ander, het andere of het onbekende in de kunst. Door zelf actief met kunst bezig te zijn, leren leerlingen niet alleen creatieve vermogens ontwikkelen maar eveneens hoe zij hun persoonlijke ervaringen, ideeën of emoties uit kunnen drukken in beelden, muziek of performances. Motivatie en eigenaarschap/zelfwaardering: Het maken van kunstproducten/performances zorgt doorgaans voor een grotere motivatie voor en interesse in kunst. Heel veel leerlingen ontlenen een gevoel van trots en zelfwaardering aan het maken van een kunstwerk, tentoonstelling of performance als zij daarbij iets hebben gemaakt waar zij zelf trots op kunnen zijn.

AFFECTIEVE LEERACTIVITEITEN: Wanneer u een affectief leerdoel nastreeft (inleven, jezelf verplaatsen in, aanvoelen etc.) dan kunt u een leeractiviteit (dat is een werkwoord waarmee een leerhandeling beschreven wordt) selecteren uit deze taxonomie (een rangordening van passief (weinig betrokken) naar zeer betrokken, d.w.z. geïnternaliseerde waarden (zeer betrokken)) en vervolgens kunt u een werkvorm kiezen die aansluit qua niveau bij deze affectieve leeractiviteit. Taxonomie van affectieve-leeractiviteiten

WERKVORMEN:

  • kunst en emotie – bij de beschreven werkvorm in de les over kunst en emotie, zijn aparte bladen voor leerlingen met verschillende soorten emoties en een samenwerkingsopdracht gemaakt:
  • via de werkvorm emotielijnen kunnen leerlingen de emoties die in muziek vertolkt of waar te nemen zijn weergeven in lijnen. Uiteraard kan deze opdracht ook voor andere tijdgebonden kunstvormen gebruikt worden (videokunst, dans, drama, film etc.)
  • de opdracht ‘painting the spaces in between people’ naar aanleiding van het werk van Marlene Dumas, is gericht op het bevorderen van empathisch vermogen, verbeeldingsvermogen, onderscheidend vermogen door kunst analyseren en kritisch en creatief (divergent) denken.
  • door observerend leren kunnen leerlingen heel nauwkeurig leren waarnemen wat bepaalde houdingen, mimiek, attributen en kleding laten zien (door zich in te leven in de afgebeelde personen) en zo leren zij eveneens kunst te analyseren. Observerend leren vindt plaats via hardop denken en reflecteren op de strategie bij het kunst analyseren van klasgenoten. Dit voorbeeld gaat over kunst en interculturaliteit in de negentiende eeuw (romantiek en realisme). 
  • in dit lesvoorbeeld ‘wat kunst kan doen’ (NL) en ‘what art can do’ (ENG) dialogisch leren aan de hand van essentiële vragen om zo de esthetische en ethische waarde van kunst voor de maatschappij te bespreken en leerlingen meer bewust te laten worden van culturele identiteit en diversiteit.