Hybride kunsteducatie

WAT KENMERKT HET DOMEIN VAN DE KUNST? hybride-kunsteducatie-leerdoelen
Kunst is een discipline of domein. Het bevat een kenmerkende eigen wijze van ervaren, denken (discours) en creëren: via beelden, dans, muziek of drama. Kennisverwerving in de kunst is fundamenteel anders dan bijvoorbeeld kennisverwerving in het logisch-mathematische of linguïstische domein:
– Leren door en over kunst is een sensomotorisch, affectief, (meta-)cognitief, creatief, en sociaal proces van embodied, imaginative cognition en creativiteit.
– Creëren bij de kunstvakken is gericht op transformatie van het bestaande, door geïntegreerde waarneming, analyse, conceptualisering & gematerialiseerde verbeelding. (Efland, 2004; Gardner, 2007; Goodman, 1976; Immordino-Yang & Damasio, 2007; Immordino-Yang, 2009; Plucker et al, 2004)

WAT KENMERKT HET LEREN OVER EN DOOR KUNST?
Embodied cognition gaat over de wisselwerking tussen lichaam en geest in leerprocessen; abstracte concepten en de rede of ratio zijn gebaseerd op lichamelijke, emotionele en zintuiglijke ervaringen (Immordino-Yang & Damasio, 2007).
Imagination of verbeeldingsvermogen is de handeling of het vermogen om mentale beelden te vormen van datgene wat niet aanwezig is of wat nog niet eerder ervaren werd. En het is de handeling of het vermogen om nieuwe ideeën of beelden te creëren door combineren en reorganiseren van eerdere ervaringen (Efland, 2004).
– Creativiteit is de interactie tussen vaardigheid, proces en omgeving waardoor een individu of groep een waarneembaar product kan maken dat als nieuw en als nuttig beschouwd kan worden in een bepaalde sociale context (Plucker, Beghetto & Dow, 2004).

ACHTERGRONDEN: 

De doorlopende leerlijn hybride kunsteducatie bestaat uit: 
A) De kunstvaardigheden leerlijn, deze is gericht op het steeds verder ontwikkelen van het geheel van de 21ste-eeuwse kunstvaardigheden: affectieve, sensomotorische, cognitieve, creatieve, metacognitieve en sociale vaardigheden.

B) De conceptuele – kunstkennis – leerlijn, deze is gericht op het leren door en over kunst in verschillende contexten, vanuit ervaringen met actuele kunstcontexten. De conceptuele – kunstkennis – leerlijn wordt gekenmerkt door embodied, imaginative cognition en bestaat uit vier kennisdomeinen: 

  • kunstvocabulaire kennis zoals het schema van de begrippenlijst, reader van de begrippenlijst.
  • conceptuele kennis: kernconcepten en contexten als tijden, plaatsen en functies van kunst. Zie de tab: kunst/cultuurgeschiedenis. 
  • procedurele kennis en attitudes, bijvoorbeeld kunstvaardigheden toepassen in verschillende contexten; presenteren; communiceren en samenwerken, bijvoorbeeld kunst analyseren of het geven van peerfeedback via rubrics.
  • metacognitieve kennis, kennis en inzicht over het leren leren (uitvoeren) van kunstvaardigheden; het leren waarderen van kunst en zelfkennis en zelfbewustzijn, bijvoorbeeld via zelfevaluatie van het (bijv. beeldende, creatieve proces en product), zie beoordelingsmatrix/rubrics. 

C) De matrix van de doorlopende leerlijn hybride kunsteducatie laat de verbinding tussen de kunstvaardigheden-lijn en de conceptuele- kunstkennis-lijn zien.

D) Het procesmodel laat het proces van leren van hybride kunsteducatie zien.

Leermiddelen: 

TAXONOMIEEN: Bij de doorlopende leerlijn hybride kunsteducatie hebben we kunst taxonomieën gepubliceerd (voor het bepalen van affectieve, sensomotorische, cognitieve, creatieve, metacognitieve en sociale leerdoelen). Dr Simon Paul Atkinson is op een vergelijkbare manier aan het denken/werken geweest aan verschillende taxonomieën: zie zijn website. Daarop zie je taxonomieën voor affectieve leerdoelen; cognitieve leerdoelen; psychomotorische leerdoelen; metacognitieve leerdoelen en interpersoonlijke leerdoelen. Bij deze taxonomieën geef hij uitleg over hoe je daarmee als docent kunt werken. In dit artikel is meer te lezen over de achtergronden: Atkinson, S. P. (2013) Taxonomy Circles: Visualizing the possibilities of intended learning outcomesOpens in a new windowBPP Working Papers. London: BPP University College.